VYHLEDEJTE A HODNOŤTE

Zásady hodnocení

PRAVIDLA ZAŘAZOVÁNÍ RESTAURACÍ A ZPRACOVÁNÍ HODNOCENÍ

 

Úvod

 

Maurerův výběr Grand Restaurant“ je soukromý výběr nejlepších a nejzajímavějších restaurací v České republice, jejichž hodnocení vzniká na základě nezávislých názorů dobrovolných hodnotitelů, kteří tyto restaurace tajně a za své vlastní peníze navštívili a ohodnotili (dále jen „Výběr“).


Výběr je vydáván společností MauMau, s.r.o., IČ 27079112, a to ve spolupráci s panem Pavlem Maurerem.


Tato pravidla jsou stanovena s úmyslem zajistit co nejvíce objektivní a férové posouzení kvalit jednotlivých restaurací tak, aby došlo k eliminaci pokusů o poškození či neoprávněné zvýhodnění některých restaurací a aby výsledky hodnocení odrážely pohled reálných hodnotitelů na nejlepší či nejzajímavější restaurace v České republice. 

 

Zařazování restaurací do Výběru

 

Do Výběru jsou zařazovány restaurace doporučené hodnotiteli a schválené Pavlem Maurerem.


Restaurace může být do Výběru zařazena a hodnocena i bez svého souhlasu.


Zařazení restaurace do Výběru je bezplatné. 


Restaurace může být z Výběru a z hodnocení vyřazena, pokud 

 • je dlouhodobě bez jakéhokoliv hodnocení;
 • má málo návštěv na webu a málo komentářů;
 • není ničím výjimečná, zajímavá nebo výrazně kvalitní; nebo 
 • u ní došlo k významné změně koncepce či změně provozovatele.

Informace o restauracích

 

Informace uvedené ve veřejném profilu restaurace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, případně z informací poskytnutých samotnou restaurací.  


Název, pod kterým je restaurace prezentována, se nemusí shodovat s oficiálním názvem restaurace. Je optimalizován pro přehlednou prezentaci v elektronických médiích a pro snadné vyhledávání.


Popisný text v detailním zobrazení restaurace není reklamní propagací restaurace.


Restaurace mají možnost kromě základní prezentace ve Výběru zveřejňovat na webu vlastní komerční informace, aktuální jídelní a nápojový lístek, informace o probíhajících akcích a specialitách. Tyto služby jsou volitelné a jsou zpoplatněné částkou dle aktuálního ceníku, který je dostupný na vyžádání. Nevyužití této možnosti nijak neovlivňuje zařazení restaurace do Výběru, ani zpracování hodnocení restaurace.

 

Hodnotitelé a hodnocení

 

Hodnotit může každý, kdo se k hodnocení zaregistruje na webu Výběru. Touto registrací vysloví svůj souhlas s pravidly registrace a hodnocení, která jsou zveřejněná na webu a současně dá souhlas se zpracováním svého hodnocení.


Hodnotitel je povinen uvést jméno, e-mail, adresu a telefon. Tyto údaje se nezveřejňují ani neposkytují třetím osobám a slouží k identifikaci hodnocení hodnotitele pod různými účty nebo způsoby hodnocení. V případě potřeby máme právo hodnotitele kontaktovat a ověřit si platnost poskytnutých údajů.


Hodnocení probíhá těmito způsoby, přičemž změna těchto způsobů hodnocení je vyhrazena:

 • tištěný dotazník
 • web 
 • mobilní aplikace
 • speciální akce (například Prague Food Festival)

Hodnotí se kategorie (i) jídlo, (ii) obsluha a (iii) interiér, a to v rozmezí 1-5, přičemž 1 je považována za nejlepší hodnocení. 


Provedení hodnocení restaurace hodnotitelem nezakládá automaticky nárok na zařazení hodnocení do zpracování. Hlasy hodnotitelů mohou být za podmínek uvedených v tomto dokumentu ze zpracování hodnocení bez upozornění vyřazeny.


Hodnocení jednotlivých hodnotitelů se nezveřejňuje. Zveřejňují se pouze anonymizované výsledky zpracované z hodnocení všech hodnotitelů, jejichž hlasy nebyly ze zpracování hodnocení vyřazeny. To však neplatí pro komentáře k jednotlivým restauracím, které se zveřejňují s označením, které si hodnotitel zvolil.


Osoba, která je s konkrétní restaurací přímo nebo nepřímo spojena, zejména pokud se jedná o majitele, osobu ekonomicky zainteresovanou, zaměstnance či osoby jim blízké, nesmí takovou restauraci hodnotit.


Uzávěrka hodnocení je stanovena na webu Výběru.

 

Zpracování hodnocení

 

Při zpracování hodnocení se nebere v úvahu, zda hodnocené restaurace odebírají placené služby nebo se účastní jiných souvisejících projektů (festivaly nebo jiné akce). 


V případě potřeby máme právo hodnotitele kontaktovat a ověřit si platnost jeho hodnocení.


Vyhrazujeme si právo vyřadit ze zpracování 

 • hodnocení hodnotitele, který v příslušném roce hodnotil nedostatečný počet restaurací;
 • hodnocení hodnotitele, který o sobě poskytl falešné údaje;
 • hodnocení, které představuje zjevný pokus o ovlivnění výsledků hodnocení, ať již ve prospěch či v neprospěch restaurace;
 • hodnocení, u nějž bylo zaznamenáno více než 50% hodnocení podezřelých z falšování;

 • hodnocení, které lze považovat za extrémní v porovnání s historií hodnocení téže restaurace ve stejném období či v porovnání s hodnocením jiných hodnotitelů provedeným ve stejném období;
 • hodnocení hodnotitele, které obsahuje převážně extrémní známky (tj. buď samé nejlepší či samé nejhorší známky);
 • hodnocení prováděné v jednom období zjevně koordinovaně s jinými hodnotiteli nebo opakované hodnocení jedné restaurace v krátkém časovém úseku s obdobnými známkami, nebo hodnocení zjevně zaměřené proti jedné restauraci nebo v její prospěch;
 • hodnocení, u kterého nedošlo k odstranění rozporu mezi udělenými známkami a slovním hodnocením či nedošlo k potvrzení hodnocení při pokusu o jeho ověření; nebo
 • hodnocení provedené osobou, která je s konkrétní restaurací přímo nebo nepřímo spojena.

Přestože je restaurace zařazena do Výběru, její hodnocení nebude zpracováváno a zobrazováno v případě, že v rozhodném období byla hodnocena nedostatečným počtem hodnocení.


Celková známka restaurace se počítá z váženého průměru všech hodnocení jednotlivých kategorií.


Z výsledků hodnocení se stanoví následující pořadí:

 • absolutně (průměrná celková známka);
 • jídlo (průměrná známka za jídlo);
 • obsluha (průměrná známka za obsluhu); a
 • interiér (průměrná známka za interiér).

Máme právo sestavovat další pořadí kombinující výsledné známky (např. nejlevnější z TOP 100 apod.)


Máme právo vyhlásit pořadí dle tzv. „Hodnocení podle expertů“, které je doplňkové a slouží k porovnání hodnocení běžných návštěvníků s názorem vybraných odborníků v oblasti gastronomie.

 

Zveřejňování výsledků hodnocení

 

Výsledky hodnocení jsou zveřejňovány jednou ročně na oficiálním vyhlášení výsledků, týž den ve vybraných médiích a dále pak v tištěné verzi Výběru. Výsledky jsou pak platné po celý následující rok až do vyhlášení výsledků následujícího ročníku. 

 

Ostatní

 

V případě potřeby budou závažné otázky týkající se hodnocení, zařazování či vyřazování restaurací konzultovány s osobnostmi s významným odborným či společenským kreditem v oblasti gastronomie a významnými dlouholetými hodnotiteli.


Tato pravidla jsou auditována.


Jsme oprávněni tato pravidla kdykoliv změnit, pokud se tím zvýší přesnost zařazování a hodnocení restaurací.

 

 

Praha, 1.12.2014

MauMau s.r.o.

 

 

 

AUDIT SYSTÉMU

 

Zařazování restaurací do Maurerova výběru Grand Restaurant se řídí přesně definovanými pravidly, která vylučují záměrnou manipulaci výsledků na straně organizátora a minimalizují riziko manipulativních postupů ze strany dobrovolných hodnotitelů. Zveřejněné výsledky jsou podloženy dostatečným počtem validních hodnocení zaznamenaných hodnotiteli, kteří splňují stanovená kriteria objektivity. Pravidla pro zařazování restaurací, práce s hodnotiteli i zpracování výsledků procházejí průběžně auditem, jehož nestrannost a objektivnost potvrzuji svým podpisem.

 

Zařazování restaurací je v gesci vydavatelské společnosti a osobní odpovědnost za něj nese Pavel Maurer. Na zařazení do tohoto výběru, které je z principu bezplatné, není právní nárok stejně tak jako na vyřazení z něj. Společnost MauMau, s.r.o. jako vydavatel Maurerova výběru Grand Restaurant může zařazeným restauracím nabídnout na komerčním principu dodatečné služby z oblasti komerční komunikace, tato aktivita však žádným způsobem nesouvisí se systémem hodnocení restaurací. 


Výběr hodnotitelů není prohibitivní a omezující, hodnotitelem se může na základě svého rozhodnutí a na vlastní náklady stát kterýkoli návštěvník restaurací, pokud se jako hodnotitel registruje. Při zpracování výsledků se nepřihlíží k hodnocením osob, které v daném období nenavštívily interními pravidly stanovený minimální počet restaurací nebo jejichž hodnocení vykazuje nápadné známky manipulativního přístupu. Pravidla pro stanovení souboru hodnocení, k nimž nebude přihlédnuto, jsou detailně stanovena interními pravidly a vylučují záměrnou manipulaci výsledků na straně organizátora.


V Maurerově výběru Grand Restaurant jsou zveřejňována hodnocení pro všechny restaurace, které v rozhodném období hodnotil dostatečný počet hodnotitelů, stanovený interními pravidly. Výpočet hodnocení jednotlivých restaurací se řídí jednoduchým matematickým vzorcem, splňuje požadavek opakovatelnosti a vylučuje jakoukoli manipulaci s výsledky. Zveřejňovány jsou výhradně souhrnné údaje o jednotlivých restauracích, hodnocení individuálních hodnotitelů jsou zásadně neveřejná.

 

 

RNDr. Jan Herzmann,

CSc. Managing Partner,

Herzmann s.r.o.

 


 


 
Muži se v lásce často chovají jako v restauraci. Objednají si jídlo podle jídelního lístku a potom šilhají na sousedův stůl.
Anonym
Top
English