VYHLEDEJTE A HODNOŤTE

Podmínky užívání

Podmínky užívání služby AKCE RESTAURACÍ

 

 

Služba Akce restaurací (dále jen „Služba“) je určena pro všechny restaurace zařazené v Maurerově výběru Grand Restaurant (dále jen „Restaurace“). Služba umožňuje oslovit uživatele projektů pořádaných společností MauMau s.r.o. (dále jen „Poskytovatel“) nad rámec standardní prezentace Restaurace v Maurerově výběru Grand Restaurant.

 

Prostřednictvím Služby může Restaurace informovat o akcích konaných v Restauraci, a to zobrazením informace u profilu Restaurace v Maurerově výběru Grand Restaurant, v mobilní aplikaci a formou banneru na home-page Grand Restaurant.

 

Objednáním Služby pro konkrétní Restauraci objednatel souhlasí s těmito Podmínkami užívání ve znění účinném ke dni objednání Služby.

 

Službu lze objednat vždy jen na dobu do konce kalendářního roku. Cena Služby se nemění v závislosti na počtu dní zbývajících do konce kalendářního roku. Cena Služby se nemění v závislosti na využívání Služby Restaurací.

 

Cena Služby je splatná na základě faktury vystavené po Objednání Služby. Do doby uhrazení Ceny Služby může Poskytovatel Službu omezit nebo znepřístupnit.

 

Objednatel po objednání služby získá přístupové údaje do administrátorského systému, ve kterém provádí úpravu jednotlivých akcí. Objednatel je povinen přístupové údaje chránit před jejich zneužitím. Činnosti provedené v administrátorském systému prostřednictvím přístupových údajů se považují bez dalšího za činnosti provedené Objednatelem.

 

U každé akce musí být zadán termín konání. Po uplynutí termínu se automaticky ukončí zobrazování akce. Počet akcí během užívání Služby není omezen, zobrazuje se však vždy nejvýše jedna akce. Každá Akce může trvat 1–10 dní a může se zobrazit nejdříve 10 dní před začátkem konání akce.

 

Objednatel je oprávněn užívat Službu výhradně za účelem obchodní prezentace Restaurace označené při objednání Služby a není oprávněn, a to ani nepřímo, v rámci užívání Služby prezentovat třetí osoby.

 

Objednatel je povinen užívat Službu v souladu s dobrými mravy a nesmí Službu užívat k poškozování Poskytovatele, ani jakýchkoliv dalších osob, včetně dalších restaurací, bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou obsažené v Maurerově výběru Grand Restaurant.

 

Objednatel nese odpovědnost za informace a obrazové či zvukově obrazové materiály zveřejněné prostřednictvím Služby. Objednatel je povinen vypořádat na vlastní náklady práva duševního vlastnictví k obsahu zveřejněnému Objednatelem prostřednictvím Služby. Objednatel nese odpovědnost za škodu způsobenou Poskytovateli užitím Služby Objednatelem.

 

Na základě užívání Služby nezískává Objednatel právo požadovat úpravu informací o Restauraci v Maurerově výběru Grand Restaurant (tzv. Zvláštnost), ani právo požadovat smazání nebo úpravu komentářů a hodnocení uživatelů.

 

Poskytovatel není povinen uchovávat ani archivovat informace a soubory použité Objednatelem v rámci užívání Služby, ani je vracet Objednateli zpět. Poskytovatel se zavazuje, že tyto informace a soubory nebudou užity k jiným účelům než je poskytnutí Služby Objednateli.

 

Poskytovatel si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění Službu po technické stránce upravovat nebo rozšiřovat. Poskytovatel nezaručuje, že Služba bude dostupná bez přerušení.

 

V případě porušení těchto podmínek ze strany Objednatele je Poskytovatel Služby oprávněn poskytování Služby Objednateli částečně či zcela pozastavit nebo ukončit, a to bez nároku na vrácení zaplacené ceny či její části.

 

Podmínky užívání nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2015. 
Apetit je hlad v luxusním vydání.
Anita Danielová
Top
English